Course categories:


นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (อ.พจน์ ใจบุญ)
อาจารย์: พจน์ ใจบุญ

[เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน]  
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
1031301 สารสนเทศสำหรับครู (อ.เพชร รองพล)
อาจารย์: เพชร รองพล

[เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน]  
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
1033501 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (อ.เศณวี ฤกษ์มงคล)
อาจารย์: เศณวี ฤกษ์มงคล
This course requires an enrolment key
[เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน]  
ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาต่อการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การปรับปรุงพัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้