Course categories:


xx17 ทักษะและการสอนลีลาศ (ผศ.เฉลียว จูพันทะ)

[เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน]  

ฝึกทักษะในการสอนวิชาลีลาศ? เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติในการเรียนได้