1043408 การวิจัยทางการศึกษา (ผศ.ดร.มลิวัลย์ สมศักดิ์)
(1043408-1)


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน ความหมายของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการศึกษาขันตอนการวิจัย กานวางแผนการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย