สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อ.เบญจพร ชนะกุล)
(สังคมศึกษาสำหรั)

 This course requires an enrolment key


ความหมาย? ??ความสำคัญ? แนวคิด? หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสังคมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย? สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย? การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและจริยธรรม? ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย? การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ทางสังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย? บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางสังคมและจริยธรรม? การประเมินพัฒนาการทางสังคมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

?