1033501 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (อ.เศณวี ฤกษ์มงคล)
(1033501)

 This course requires an enrolment key

อาจารย์: เศณวี ฤกษ์มงคล


ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาต่อการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การปรับปรุงพัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้